راه حل ها

دیتالاگرها چگونه به کمک نظارت بر آزمایشگاهها می آیند

نظارت برآزمایشگاه امری پیچیده و در حال تغییر است. پیگیری، شناسایی و جلوگیری از هر گونه تغییر در دما، رطوبت در هنگام تو لید و توزیع دارو در حوزه سلامت و بهداشت امریست نجات بخش و باعث نجات جان میلیونها نفر میشود.

باتوجه اهمیت حفظ شرایط مناسب برای تولید و توزیع و نگهداری داروها لزوم استفاده از دستگاههای دیجیتال برای کنترل شرایط آزمایشگاهها امری واضح است.

پارمترهایی که آزمایشگاهها میتوانند از دیتالاگر استفاده کنند شامل موار زیر میباشد:

گندزدایی

نظارت بر وکسن

پردازش زنجیره سرما

داروسازی

از دیتالاگر در انواع روشهای گندزدایی استفاده میشود از جمله گندزدایی اتیلن اکسید، گندزدایی بخار و گندزدایی گرمای خشک. دیتالاگرهای مورد استفاده دارای دقت و اطمینان کافی هستند و برخی تا دمای 260 درجه سانتیگراد را نیز نشان میدهند.

نظارت بر واکسن از جمله مولفه های دیگر در پیشگیری و مها ر بیمای است. اگر شرایط مورد نیاز برای تولید و نگهداری از واکسنها رعایت نشود، قدرت ودرا از دست خواهند داد. با استفاده از دیتالاگرها آزمایشگاهها قادر به اندازگیری مداوم شرایط واکسنهایی که در کولرها یا یخچالها نگهداری میشوند، میشوند. اظلاعات بطور مستقیم به یک سیستم متصل به دستگاه منتقل شده و در آنجا انالیز میشود.

در پردازش زنجیره سرما، آزمایشگاهها مسئول دریافت، ذخیره و حمل داروهایی هستند که ممکن است نیاز به نظارت دما داشته باشند. دیتالاگرها دمای محسط موجود را اندازه گرفته و در صورت بروز اختلال در دما از حد تعریف شده بصورت آنی به کاربران هشدار خواهد داد.

لیوفیلیزاسیون یا خشک کردن یخ، در خلال پروسه تولید دما را در حد پایین نگه میدارد. این مورد برای تولید داروهای خشکی مناسب است که به گرما حساس هستند. دیتااگرهای مناسب در طی فرایند لیوفیلیزاسیون میتوانند دما را تا 60 درجه سانتیگراد ثبت کنند.